การพนันอยู่กับคนไทยมานาน

การอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละท้องในในประเทศไทยมีความแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคมีการพนันอยู่คู่กับทุกคนมานาน การจัดงานประจำปีหรืองานบุญต่าง ๆ ที่คนในท้องถิ่นให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับอีกทั้งยังเป็นการสอนเด็กรุ่นใหม่ให้ได้รู้จักประเพณีไทยโบราณและช่วยกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมเหล่านี้ให้อยู่คู่คนไทยไปชั่วลูกชั่วหลาน การจัดงานประเพณีพื้นบ้านนั้นในแต่ละภาคของประเทศไทยจะมีความแตกต่างกันออกไป

 

ในภาคอีสานมักจะจัดงานบุญเกี่ยวกับการขอฝนเพื่อช่วยให้มีน้ำในการทำการเกษตร เช่นเดียวกันกับภาคอื่น ๆ ที่มักจะมีประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนเช่นกัน เพราะเมืองไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของโลก เพราะมีข้าว พืชผัก ผลไม้ คาสิโนออนไลน์ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีอาหารคาวหวานให้กินตลอดปีอีกทั้งยังสามารถผลิต จำหน่าย ส่งออกต่างประเทศได้ด้วย แต่ในปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติของเมืองไทยได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคนไทยมักนิยมและบริโภคค่านิยมของโลกสมัยใหม่ไปในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับ ด้านคาสิโนออนไลน์

 

ทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ ดินเสื่อมเพราะใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเกินไป เมื่อปลูกพืชจึงทำให้ได้ผลผลิตที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้นทุนทางการผลิตก็สูงตามไปด้วย กว่าจะได้ผลผลิตต้องลงทุนมากมายเพื่อทำทุกอย่างให้ได้ผลผลิต แต่สิ่งที่ลงทุนไปกลับไม่คุ้มกับผลที่ได้ ทำให้เกษตรกรเป็นหนี้สินมากมาย และทำให้ประเทศเพื่อนบ้านแซงหน้าด้านผลผลิตเกษตรกรรมของเมืองไทยไปแล้ว มีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เมืองไทยมีเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง และมีการพนันออนไลน์ที่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่โดยหลัก ๆ แล้วสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำและก่อให้เกิดปัญหาการพนันและสังคมก็คือตัวมนุษย์ เพราะถ้าหากมนุษย์ปฏิบัติตามกฎกติกาก็จะไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น

 

 

คนมีหลายประเภทแต่คนส่วนมากมักจะเป็นประเภทเห็นแก่ตัว นำความเดือดร้อนมาให้คนอื่น เอาเปรียบสังคม เพียงแค่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองสุขสบาย เป็นการนำประโยชน์เข้าตัวเองแม้คนอื่นจะเดือดร้อนก็ไม่สนใจ ตัวอย่างการประพฤติตัวที่ดีก็มีให้เห็นอยู่แต่คนก็มักทำตามแบบที่ไม่ดีมากกว่า เพราะคนมักพูดเสมอว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป ทั้งที่เรื่องของคาสิโนออนไลน์เป็นเรื่องใหญ่ ความจริงที่เชื่ออยู่ในใจคือคนทำดีก็ต้องได้ดี แต่ผลของการทำดีมันมักจะให้ผลตอบแทนช้าแต่จะให้ความยั่งยืนและมั่นคงมากกว่า ปติการทำความชั่วมันจะให้ผลตอบแทนเร็วแต่ไม่มีความยั่งยืน ถึงจะรู้แบบนั้นแต่คนก็ยังไม่ชอบทำความดีเพราะคนทำดีมักโดนเอาเปรียบ

 

ขอแสดงความนับถือ

มาจิด่ะ อาโอคิยิ
กรรมการผู้จัดการด้านคาสิโนออนไลน์